Termíny a poplatky

Dôležité termíny:

  1. Konferencia Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 sa bude konať v dňoch 16. a 17. mája 2018.
  2. Zaregistrovať sa prostredníctvom online prihlasovacieho formulára, uvedeného na tejto webovej stránke, je potrebné najneskôr do 30. apríla 2018.
  3. Zaslať príspevok na zverejnenie vo vedeckom zborníku z konferencie je možné najneskôr do 30. apríla 2018.
  4. Úhradu vložného (konferenčného poplatku) je potrebné zrealizovať najneskôr do 30. apríla 2018.

Konferenčné poplatky:

  1. Pre účastníkov konferencie vrátane publikovania príspevku v zborníku: 99 €.  Zahŕňa náklady na vydanie zborníka, dva obedy, večeru, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer, sprievodný program a organizačno-technické zabezpečenie konferencie.
  2. uverejnenie príspevku v zborníku  bez účasti na konferencii: 49 €. Zahŕňa náklady na vydanie a distribúciu zborníka.

Vložné je potrebné uhradiť najneskôr do 30. apríla 2018 na účet:

Nadácia Manažér

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5, Slovenská republika

Tatrabanka, a. s. Bratislava

IBAN: SK72 1100 0000 0026 2883 2098

Variabilný symbol: 2017

BIC (SWIFT) TATRSKBX.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka. V prípade neúčasti vložné nevraciame, môže sa však miesto pôvodného účastníka zúčastniť náhradník. Administráciu vložného vykonáva Nadácia Manažér. Pre prípadné otázky ohľadom Vášho vložného kontaktujte priamo správcu nadácie:

Ing. Peter Šinský, e-mail: peter.sinsky@euba.sk

Nadácia nie je platiteľom DPH. Žiadosť o potvrdenie účastníckeho poplatku nie je potrebné zasielať. Potvrdenie dostanete pri prezencii v deň konania konferencie v tlačenej podobe.

Potvrdenia účastníckeho poplatku budú vygenerované každému účastníkovi a odovzdané v procese registrácie účastníkov na mieste konania konferencie.

Reklamy