Pokyny pre autorov

Príspevky účastníkov konferencie budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckých prác. Zborník bude prihlásený na zaradenie do databázy Thomson Reuters: Conference Proceedings Citation index Web of Science (WOS). Zborníky z konferencie Aktuálne problémy podnikovej sféry 2009 až 2016 boli úspešne indexované v databáze Web of Science (WOS). Zborník za rok 2017 je v súčasnosti vo fáze posudzovania.

Príspevky je možné písať a zasielať v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.

Rozsah príspevku je maximálne 10 stránFormát príspevku a ďalšie pokyny je možné stiahnuť vo forme preddefinovanej šablóny kliknutím na nasledujúcu ikonu:

download-2

 

Príspevok je potrebné zaslať elektronicky najneskôr do 30. apríla 2018 na e-mailovú adresu:

konf.kph.fpm@euba.sk

Spolu s príspevkom je na uvedenú e-mailovú adresu potrebné zaslať aj správne vyplnenú a podpísanú licenčnú zmluvu. Formulár licenčnej zmluvy je možné stiahnuť kliknutím na nasledujúcu ikonu:

download-2

Po zaslaní príspevku a licenčnej zmluvy Vám bude spätne zaslaná správa obsahujúca potvrdenie prijatia Vášho príspevku na publikovanie.

Všetky prijaté príspevky podliehajú recenznému konaniu. Organizátor konferencie si vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, ktoré neprešli recenzným konaním, resp. nesúvisia s témou konferencie.

Reklamy